Řešení problému hydraulického okruhu

Řešení problému hydraulického okruhu svářecí a tvářecí linky AMI

Ing. Petr Lysák, specialista prediktivní a proaktivní péče o stroj, ESOS Ostrava, s.r.o., ESOS Sk, s.r.o.

Při svařování konstrukcí židlí docházelo k vytváření zmetků různého charakteru z důvodu zpožďování se toku materiálu, zasekávání se stroje, …. Stroj má rozsáhlý hydraulický okruh (velké délky potrubí malých průměrů, velké vzdálenosti hydraulických prvků, proporcionální ventily, bloky ventilů…).

Zjištění závad pomocí preventivních a prediktivních prvků údržby

Na základě těchto informací jsme provedli analýzu oleje, částečnou preventivní prohlídku hydraulického systému a měření teplot vytipovaných bodů hydraulického systému.

Prohlídka dále ukázala nevyhovující odvětrání nádrže agregátu (absence vzduchového filtru) a úniky oleje na mnoha místech ze systému. Systém je osazen stabilně 10mikronovým filtrem. Chybějící filtr odvětrávání agregátu umožňoval vnik nečistot všech velikostí ze vzduchu do systému. Nečistoty v systému zkracují životnost oleje, který degraduje. Současně nečistoty zanáší hydraulický systém a poškozují hydraulické prvky a těsnění systému.

Měření teplot

Měření teplot ukázalo vysoké teploty oleje v nádrži – 700C a v potrubí u hydraulických prvků teplota dosahovala až 800C. Teploty hydraulického oleje kolem 700C výrazně přispívají opět k degradaci oleje a výraznému zkrácení životnosti oleje. Tuto teplotu běžné těsnící prvky nasazené na tomto hydraulickém systému nezvládnou, dochází k ztvrdnutí těsnění a následnému propouštění oleje. Teploty v hydraulickém systému kolem 800C jsou nepřípustné. Výrazně ovlivňují kvalitu mazání a zkracují životnost oleje. Navíc degradační produkty oleje mají polární charakter způsobující zalepování a zanášení systému, následné přidírání, sekání proporcionálních, elmagnetických, zpětných aj. ventilů,…

Toto se potvrdilo výsledky analýzy oleje, kdy se zjistily vysoké hodnoty MPC (vysoké množství úsad v systému) a vysoké hodnoty kódu čistoty (viz. tabulka č.1).

Řešení problému hydraulického okruhu 

Instalace vzduchového filtru zamezila vnik nečist z okolního prostředí do nádrže hydraulického agregátu.

Čištění oleje a hydraulického systému technologií Europafilter (je specifická filtrací až do velikosti částic 0,1mikronů). Níže jsou tabulky ukazující hodnoty znečištění a MPC před a po filtraci. Dostaly se do dobrého stavu.

AMI-hydraulika

Znečištění oleje před filtrací

Znečištění oleje po filtraci

MPC (ASTM D 7843)

26,2

9,7

Kód čistoty ISO 4406/99

24/19/14

18/15/10

Tabulka 1 Laboratorní výsledky z čištění systému hydrauliky AMI

Tato jednotka odstranila během tří týdnů provozu veškeré nečistoty v oleji a zejména odstranila úsady v sytému (měkké kaly). Nebude docházet k dalšímu poškozování ventilů, hydraulických prvků apod. Vzhledem k vysokému znečištění trvalo čištění systému 3 týdny. Dosáhlo se plynulé regulace systému.

Výhodou čistící jednotky Europafilter je také viditelnost otěrových částic na povrchu filtru. V případě kovových částic je možno doplnit a zjistit pomocí analýzy olejů odkud tyto otěrové částice pocházejí, druhou možností zjištění těchto otěrových částic je použití diagnostiky hydraulického okruhu zjištěním funkčnosti jednotlivých prvků.

Doporučení:

– Provést audit a optimalizovat rozsah a četnost preventivních prohlídek – i přes informace o provádění preventivních prohlídek  a nasazenou filtraci by k tomuto stavu nemělo dojít.
– Zavést periodické sledování stavu strojů pomocí technické diagnostiky , kterým by se zjistil trend vývoje stavu oleje a a stroje

  • Kvartální sledování kvality oleje včetně rozboru MPC hydraulického systémů. Analýzou zjišťujeme degradaci a znečištění oleje, mazací schopnosti oleje, čistotu a opotřebení výše uvedených zařízení. V případě zjištění úsad a znečištění oleje, nasadit čištění oleje unikátní čistící jednotkou Europafilter.
  • Vibrační diagnostika čerpadel, motorů hydraulického systému a stroje. Měřením jsme schopni zjistit stav ložisek, stav mazání, proudové problémy motorů, nevývahu, stav spojky, kavitace, poruchy základů,… Zjistíme okamžité poškození, trend vývoje stavu.
  • Termodiagnostika rozvaděčů, motorů, čerpadel, hydraulických a pneumatických systémů, chladičů. Zjišťujeme přehřívání ložisek, stav izolací, volné spoje, proudové problémy motorů, tření … Sledování teploty plošně v rámci preventivních prohlídek nám ukáže místa se zvýšenout teplotou a umožní včas zasáhnout a snížit čas servisních zásahů na minimum. Případně blíže určí vznikající problém.
  • Diagnostiku hydraulických systémů – zjištění funkčnosti jednotlivých prvků (teplota, tlaky, průtoky, lekáže, uniky, stav pístnic). Vzhledem k současnému stavu doporučujeme proměřit a zjistit stav čerpadel, ventilů, rozvodových prvků apod.
Další doporučení

– Odstranit netěsnosti stroje a provést kompletní PP stroje, nejen hydraulického okruhu. Doporučujeme vyměnit těsnící prvky. Dodržovat rozsah a četnost PP. Školit pracovníky všech úseků zajišťujících čistotu, péči o strojní zařízení.
– I přes vyčištění systému se ukazuje, že systém chlazení není úplně dostatečný a doporučujeme osadit hydraulický systém výkonnějším chladičem, aby nedocházelo k degradaci oleje a zanášení systému. Zde se prodlouží životnost oleje a nebude docházet k problémům stroje AMI
– Provádět , analyzovat, zjišťovat příčin vzniku poruch, školit pracovníky, systémově odstraňovat nedostatky, …Cílem je najít příčiny vzniku těchto poruchu ovlivňujících bezpečnost, poruchovost a spolehlivost strojních zařízení.

Velmi důležité je také plánovat a přesunout podíl operativy ve prospěch plánované údržby 80/20, kdy lidé potom pracují v pohodě, klidu a mají čas se vzdělávat, rozvíjet, zlepšovat a inovovat péči o strojní zařízení. Také je velmi důležité znát činnost výroby, technologie, nákupu, které výrazně ovlivňují péči o strojní zařízení. Proaktivní přístup musí jít napříč společností od majitelů až po mechaniky, operátory apod. s tím, že každý má svůj úkol a cíl.

Ukázky naší práce