TRIBODIAGNOSTIKA

Tribodiagnostika, tedy rozbory olejů, slouží ke zjišťování stavu oleje, jeho mazacích schopností, opotřebení stroje a olejových systémů. Díky rozborům oleje prodloužíme životnost oleje a olejových systémů. 

Provozování strojů, bez pravidelných rozborů olejů, může být velmi nákladné. Poruchy a výpadky mohou vést ke ztrátám produktivity, které se mohou projevit jako ztráta tržeb a náklady na opravy.

Pravidelné rozbory olejů a analýzy olejů mohou být velmi užitečné pro minimalizaci nákladů na údržbu strojů a prodloužení jejich životnosti. Tyto testy mohou pomoci identifikovat problémy dříve, než se stane větší škoda, což může vést k významným úsporám nákladů na opravy a na údržbu.

Díky rozborům oleje zpomalíme nebo výrazně prodloužíme životnost oleje a olejových systémů. 

tribodiagnostika

Vzhledem k významu tribodiagnostiky pro údržbu strojů je důležité pravidelně provádět tyto testy, aby se minimalizovaly náklady na opravy a prodloužila se životnost strojů.

 

Tribodiagnostika je důležitý nástroj pro monitorování stavu strojů a zařízení.

Tribodiagnostiku používáme k identifikaci problémů, které mohou vést k poruchám a výpadkům a umožňuje také optimalizovat údržbu zařízení a prodloužit jeho životnost.

Tribodiagnostika se zaměřuje na analýzu tření a opotřebení strojů. Tento proces zahrnuje sběr vzorků oleje a dalších maziv, které se používají v daných strojích. Tyto vzorky se poté analyzují na přítomnost různých látek, jako jsou kovy, organické sloučeniny a voda. Tyto látky mohou být indikátorem tření a opotřebení v různých částech strojů a umožňují včasné odhalení problémů.

Tribodiagnostika, tedy rozbory oleje či analýza olejových systémů ve stroji slouží ke:

 • sledování degradace olejové náplně – stav mazacích schopností a životnosti oleje
 • kontrola znečištění olejové náplně  - vnik nečistot z okolí, vody, opotřebení
 • stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie  – opotřebení ložisek, ozubených kol, hydraulických prvků, ventilů, čerpadel…

Šetříme Vaše peníze, čas a strojní zařízení.

Rozbory olejů mohou také poskytnout cenné informace o stavu strojů.

Rozbory olejů mohou identifikovat přítomnost nečistot, koroze a opotřebení v různých částech strojů a mohou pomoci předcházet jejich selhání. Kromě toho mohou analýzy olejů identifikovat přítomnost vodních nebo chemických kontaminantů, které mohou mít negativní dopad na stroje.

Tribodiagnostika nabízí

 • Rozbory olejů, analýzu maziv, emulz, paliv
 • Filtrace olejů, emulzí, paliv
 • Čištění olejových systémů, palivových zásobníků, olejových chladících systémů, emulzního okruhu obráběcích strojů
 • Poradenství, technickou pomoc, školení 
 • Prodeje olejů a maziv TOTAL, filtračních jednotek SKF RecondOil Box, filtrů HIFI FILTER, filtrů majících vliv na kvalitu oleje (vzduchové, olejové…)
 • Tvorbu mazacích plánů
 • Total fluid management

V rámci tribodiagnostiky provádíme

 • Neperiodické analýzy, které se provádí v případě zjištění problémů se strojem.
 • Periodické analýzy v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti strojů a zařízení
 • Technicko ekonomické vyhodnocení péče o stroje a oleje
 • Automaticky měření teploty olejů a zařízení, vizuální kontrola zařízení, tzn. čistotu stroje a možné zdroje kontaminace, úniky olejů, stav vzduchových filtrů, zanesení chladičů oleje
 • Posouzení stavu péče o oleje, emulze, péče o olejové a mazací systémy

Tribodiagnostika - použití a aplikace

Strojírenství  (lehký a těžký průmysl)

 • NC a CNC stroje
 • Hydraulické systémy
 • Kompresory, turbokompresory, převodovky, dmychadla
 • Turbíny
 • Mazací systémy

Papírenský průmysl

 • Centrální mazací systémy ložisek válců papírenských strojů
 • Hydraulické systémy
 • Obslužné provozy  - Kompresory, turbokompresory, čerpadla, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny

Zemědělský a stavební průmysl

 • Hydraulické systémy zemědělských a stavebních strojů – sekačky, mulčovače, silniční a půdní frézy, štěpkovače, …
 • Motory
 • Převodovky       
 • Třídiče, drtiče
 • Paliva

Autodoprava

 • Motory
 • Hydraulické systémy
 • Paliva

Tribodiagnostika
Rozbory (analýzy) olejů a maziv

Z hlediska prediktivní diagnostiky je olej důležitým nosičem informace o stavu motoru (jako krev u člověka). Z otěru, který se uvolní, lze predikovat potřebu oprav jednotlivých třecích uzlů a tím zabránit nenadálým problémům a haváriím s následnými finančními a časovými náklady. Pro stanovení stavu opotřebení využíváme metody RTG spektrální analýzy (množství kovů) a mikroskopické ferografie (velikost a morfologie).

Určíme druh opotřebení např. tvorba mikrošpon, únavového či valivého opotřebování.

Odběr vzorku oleje se provede za tepla z olejové měrky nebo při výměně oleje. Množství potřebné k analýze je 50 ml. Primárně určeno pro pravidelné sledování motorů v rámci servisních zásahu (např. výměna oleje). Vhodné provést před koupí vozidla, zjevných provozních problémech (ztráty výkonu, klepání apod.).

Rozbory olejů jsou klíčovým prvkem tribodiagnostiky. Tyto testy umožňují včasné odhalení problémů, minimalizaci nákladů na údržbu strojů a prodloužení jejich životnosti.

 

Nejčastější detekovatelné poruchy

 • Vnik vody a nečistot do systému
 • Poškození či opotřebení ložisek, ozubení, hydraulických prvků, ventilů, čerpadel
 • Používání, výměna nebo dolití nesprávného oleje a maziva
 • Zadírání
 • Hydraulické problémy
 • Kaly a pryskyřice v olejových systémech
 • Nedostatečná preventivní péče o oleje a olejové systémy (proškolení pracovníků, nedostatečné intervaly, nejsou systémy péče o oleje...)

Analýza také umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje , intervaly preventivních oprav a výměn  náhradních dílů u strojů a zařízení,  jako jsou hydraulické agregáty, turbokompresory, kompresory, kompresory, převodovky, turbíny…

Analýzy jsou součástí komplexní péče o oleje a umožnují řídit olejové hospodářství na základě skutečného stavu (Total fluid management).

Máme vlastní certifikovanou zkušebnu přes Českou zkušebnu nezávislých laboratoří.

Vedoucí tribotechnického úseku Mgr. Vít Šebesta je jedním z hodnotitelů ČZNL.  Naši pracovníci jsou certifikováni u ATD ČR. Analyzujeme oleje a strojní zařízení ve stovkách podniků a v databázi máme desetisíce měřených zařízení.

Díky rozborům oleje zpomalíme nebo výrazně prodloužíme životnost oleje a olejových systémů.

Šetříme Vaše peníze, čas a strojní zařízení.

Ukázky naší práce

Kvalita oleje v motorech vozidel

Olej je důležitým nosičem informace o stavu motoru (jako krev u člověka). Problémy s olejem a motorem se zjišťují až ve chvíli nárůstu množství oleje v motoru, kdy vniká benzín do oleje, popřípadě s dalšími problémy, jako třeba nárust teploty oleje a motoru, snížení vrstvy mazacího filmu, kdy může dojít k přidírání…

Palivo v oleji ovlivní zejména viskozitu oleje. Zkušený tribodiagnostik může již z hodnot viskozity pojmout podezření, že něco není v pořádku. K definitivnímu závěru je však vždy zapotřebí provést analýzu oleje. 

Trendem jsou také oleje s nižší viskozitou, což znamená úsporu paliva. Toho využívají tzv. lehkoběžné oleje. Všechno ale má své hranice. Příliš nízká viskozita olejů už znamená příliš tenký mazací film, který má malou únosnost. Celistvost mazacího filmu se potom lehce poruší. Výsledkem je, že se zvyšuje opotřebení motoru, které je tím větší, čím je vyšší obsah paliva v oleji a tím i nižší viskozita. Nejprve je třeba říct, že palivo je v oleji přítomné vždy, ať už jde o benzin nebo o naftu. Do oleje se palivo může dostat jednak přirozenou cestou, tj. spolu se spalinami z prostoru válce kolem pístních kroužků do klikové skříně, a jednak díky závadě na motoru. Pokud množství paliva v oleji překročí tuto mez, znamená to ve většině případů závadu na motoru, zpravidla na vstřikování paliva: zakarbované či přicpané vstřikovací trysky (špatný palivový filtr) a tím nedokonalý rozptyl paliva, špatná funkce vstřikovacího čerpadla, defekty těsnicích kroužků apod.

Pomocí analýzy prvků, ferografii, také vidíme v oleji různé druhy částic z opotřebení motoru, vznikající nedostatečným mazáním motoru.

Výrobci aut udávají výměnu olejů v motoru cca 30 tis.km, z naší zkušenosti je tato hranice velmi pohyblivá a u našich aut jsme výměnný interval na základě analýz zkrátili na 15-20 tis. km. Primárně určeno pro pravidelné sledování motorů v rámci servisních zásahu, vhodné provést před koupí vozidla, zjevných provozních problémech (ztráty výkonu, klepání apod).

tribodiagnostika

Systémová filtrace olejové náplně turbíny

Na základě poptávky z lokální teplárny jsme provedli systémovou filtraci olejové náplně turbíny TG 3 o objemu 6000 litrů. Zvolili jsme robustnější systém s 6 filtračními vložkami pro zajištění vyššího průtoku 9 l/min.  Napojení bylo provedeno v  době odstávky za provozu sekundárního čerpadla, který olej cirkuloval v olejových rozvodech. Tím došlo k čištění oleje pomocí konstantního jímání nanočástic a strhávání nečistot tímto superčistým olejem. Takovéto hluboké čištění vyžaduje svůj čas pro ustavení rovnováhy. V tomto případě jsme olej a systém čistili po dobu 1 měsíce. Již po 14 dnech jsme zaznamenali masivní úbytek nečistot, ale z naší zkušenosti víme že stroj uvolňuje nečistoty postupně. Filtrací se nám podařilo snížit znečištění olejové náplně o 5 tříd na extrémně čistý olej.

Jedná se o nejjednodušší způsob jak udržet olej i stroj v perfektní čistotě po celou dobu jeho životnosti. Zajištění bezporuchového provozu a žádná potřeba olej vyměnit. Doporučili jsme provádět pravidelné rozbory oleje a trvalou instalaci menšího systému pro udržení superčistého stavu i v běžném provozním režimu turbíny.

 filtrace oleje filtrace oleje

Kontrola oleje a motoru  letadla cessna 172

Při pravidelném servisu letadla Cessna 172 jsme zaznamenali značně znečištěný olejový filtr. Analýzou oleje jsme zaznamenali jednotky magnetických únavových částic, které ukazují provozní opotřebování ocelových součástí.

Vzhledem k životní důležitosti řádné údržby letadel doporučujeme provádět laboratorní kontrolu oleje v motoru před každou výměnou a také v polovině doporučeného intervalu výměny oleje.

kontrola filtru Cessna

Napište nám

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Invalid Email
Invalid Number

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty